ข้อมูลตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากประวัติแต่เดิมได้มีการเล่ากันว่า ในท้องที่นี้ได้มีช้างป่ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ทางเดินของช้างเกิดเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ เมื่อฝนตกก็แปรสภาพเป็นคลองน้ำ และเมื่อเวลาช้างนอนจมปลักทำให้ดินยุบตัวเกิดเป็นสระขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งสิ้นเก้าสระ จึงเรียกท้องที่บริเวณนี้ว่า "บางสระเก้า" และตำบลบางสระเก้า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.แหลมสิงห์ ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเนิน บ้านกลาง บ้านเนินกลาง บ้านกองหิน บ้านล่าง

พื้นที่

เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ้านในตำบลมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ ทำนา ทำสวนผลไม้ ปัจจุบันในท้องที่นี้ ได้มีการทำบ่อกุ้งเป็นจำนวนมากริมสองฝั่งทาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอเสื่อกก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 538 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 625 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ ๔ เส้นทาง ได้แก่
๑. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี (ทางหลวงหมายเลข๓) ระยะทางประมาณ ๒๙๑ กิโลเมตร
๒. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๖) ระยะทางประมาณ ๒๕๔ กิโลเมตร
๓. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๔๔) ระยะทางประมาณ ๒๔๕ กิโลเมตร
๔. ทางหลวงพิเศษ (motorway) เริ่มต้นที่ถนนศรีนครินทร์ สิ้นสุดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข ๓ อีก ๑๐๘ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๒๔๘ กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนจันทคามวิถี ผ่านวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปทางวัดเกาะโตนด ตรงมาจนถึงสามแยกวัดตะเคียนทอง เลี้ยวขวาและตรงไปอีก ๒๐๐ เมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

สถานที่

1. อบต.บางสระเก้า
2. วัดบางสระเก้า
3. สถานีอนามัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สระเก้า สระน้ำในตำนาน 1 ใน 9 สระ อันเป็นที่มาของชื่อตำบลบางสระเก้า ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 5 สระ สระในรูปตั้งอยู่ที่บริเวณวัดบางสระเก้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกก (หมู่ที่ 2) ผลิตภัณฑ์จากกก
2 ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากเสื่อกก หลากหลายสีตามความต้องการ มีความคงทน สวยงาม สามารถแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมาย เช่น เสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อฟองน้ำ ที่รองจาน ที่รองแก้วน้ำ กระเป๋าชนิดต่างๆ หมวก จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั้งภายในและต่างประเทศ

สินค้าโอทอป ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี