ข้อมูลตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อก่อนพื้นที่เป็นของตำบลแก่งหางแมว เป็นเขตการปกครองของ อ.ท่าใหม่ สภาพพื้นที่เป็นป่าที่สมบูรณ์ เมื่อมีประชาชนอาศัยมากขึ้นมาจากหลายที่ จ.ชลบุรี ระยอง อาชีพทำสวน ทำไร่ มีการแยกอยู่กันเป็นกลุ่ม เริ่มแรกมี 3 กลุ่ม ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเรียกตำบล ต่อมาจึงเรียกกันว่า ต.สามพี่น้อง แยกการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับเชิงเขา มีเนื้อที่ประมาณ 71 ตร.กม. หรือประมาณ 44,375 ไร่ ราษฎร์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ผวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 115 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ตำบล 3 สาย คือ ถนนสายหนองกวาง - ขุนซ่อง ระยะทาง 10 กม. ถนนสายคงคา - น้ำขุน ระยะทาง 8 กม. ถนนสายวังไม้แดง - คลองเรือแตก ระยะทาง 7 กม. ทั้ง 3 สาย ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ดอกมะลิคุณภาพ

สถานที่

1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
3. วัดจำนวน 8 แห่ง
4. สถานีอนามัยตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
5. ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
6. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกมะลิคุณภาพ เป็นการนำดอกมะลิมาทำเป็นพวงมาลัย
2 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี