ข้อมูลตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง ตราด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองคันทรงเป็นตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแหลมหิน หมู่ 2 บ้านท่าระแนะ หมู่ 3 บ้านหนองคันทรง หมู่ 4 บ้านหนองคันทรง และหมู่ 5 บ้านแหลมสำโรง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ อากาศชุ่มชื้นเหมาะแก่การเกษตร พื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเสม็ด และ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ปากแม่น้ำตราด อ่าวไทย อ.เมือง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองเสม็ด และ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 961 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 610 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 63.47 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลโดยเส้นทางถนนสายแหลมงอบ-ตราด เลี้ยวซ้ายถนนสายแหลมหิน-อ่าวไทย ประมาณ
ก.ม.ที่ 5 มีป้ายบอกชื่อบ้านหนองคันทรง

ผลิตภัณฑ์

โอ่งบัว,กุ้งแห้ง,กระโจมไฟ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง ตราด