ข้อมูลตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง ตราด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยแร้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้านได้แก่ หมู่1 บ้านเกาะขวาง หมู่2 บ้านคลองขุด หมู่3 บ้านจุฬามณีบางปรง หมู่4 บ้นเนินยาง หมู่5 บ้านปากพีด หมู่6 บ้านฉากเกลือ หมู่7 บ้านแหลมตอง หมู่8 บ้านหนองใหญ่ หมู่9 บ้านหินโค่ง หมู่10 บ้านคลองพีด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง,ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังกระแจะ, ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เนินทราย,ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาสมิง, ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดกวน, น้ำปลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง ตราด