ข้อมูลตำบลชำราก อำเภอเมือง ตราด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านเล่าว่า ในสมัยก่อนบริเวณนี้มีชาวบ้านนำพันธุ์ไม้มาชำเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปปลูกสร้างบ้านเรือนและนำไปเพาะปลูกในหมู่บ้าน ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกันว่า บ้านชำราก ต่อมาเรียกว่า ตำบลชำราก

พื้นที่

ตำบลชำรากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาเลียบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน อาชีพหลักส่วนใหญ่ทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตะกาง อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.แหลมกลัด อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ สันเขาบรรทัด แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 845 ครัวเรือน

การเดินทาง

ตำบลชำรากห่างจากตัวเมืองจังหวัดตราดเป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร เดินทางไปตามถนนสายตราด - คลองใหญ่

ผลิตภัณฑ์

ป่าชายเลน,หมวกใบจาก

สถานที่

1.วัดคิรีวิหาร
2.ที่ทำการ อบต.ชำราก
3.สถานีตำรวจท่าเลื่อน
4.สถานีอนามัยตำบลชำราก
5.โรงเรียนมัธยมศึกษา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนเป็นชุมชนประมงขนาดเล็ก ชาวประมงจะนำอาหารทะเลสดมาจำหน่ายในช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น. และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนมาก มีนกให้ดูหลายชนิด เช่น นกเงือก นกกระเต้น นกเขาแฟ๊บ ฯลฯ
2 วัดคิรีวิหาร เป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณ 150 ปี บริเวณวัดตั้งอยู่บนเนินเขา มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาบริจาคสร้างเก๋งจีนและได้นำพระพุทธรูปจากเมืองจีนมาประดิษฐานไว้ที่ตำหนักเก๋งจีน และยังมีรอยพระพุทธบาท ซึ่งมีประชาชนได้มาสักการะบูชากันเป็นประจำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมวกใบจาก หมวกใบจาก

สินค้าโอทอป ตำบลชำราก อำเภอเมือง ตราด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชำราก อำเภอเมือง ตราด