ข้อมูลตำบลชำราก อำเภอเมือง ตราด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านเล่าว่า ในสมัยก่อนบริเวณนี้มีชาวบ้านนำพันธุ์ไม้มาชำเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปปลูกสร้างบ้านเรือนและนำไปเพาะปลูกในหมู่บ้าน ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกันว่า บ้านชำราก ต่อมาเรียกว่า ตำบลชำราก

พื้นที่

ตำบลชำรากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาเลียบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน อาชีพหลักส่วนใหญ่ทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตะกาง อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.แหลมกลัด อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ สันเขาบรรทัด แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 845 ครัวเรือน

การเดินทาง

ตำบลชำรากห่างจากตัวเมืองจังหวัดตราดเป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร เดินทางไปตามถนนสายตราด - คลองใหญ่

ผลิตภัณฑ์

ป่าชายเลน,หมวกใบจาก

สินค้าโอทอป ตำบลชำราก อำเภอเมือง ตราด