ข้อมูลตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ตราด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

มีชาวบ้านเล่าว่าหมู่บ้านนี้ตั้งมานานประมาณ 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ นับถือศาสนาพุทธ เดิมเรียกว่า “บ้านแสนตุ่ม” เพราะเชื่อกันว่ามีพระราชานำเงินทองมาฝังไว้ในบริเวณหมู่บ้านนี้จำนวนมากนับแสนตุ่ม ต่อมาเมื่อนานเข้าจึงเรียกเพี้ยนเป็น “บ้านแสนตุ้ง”

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังผสมดินทราย สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาใหญ่น้อยสลับกันไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ประณีต, ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้ ทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,205 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.86 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 214 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราด ผ่านจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ผ่านอำเภอขลุง จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำเวฬุ พอข้ามสะพานจะถึงหมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดตราดสีทอง,ไก่ชน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ตราด