ข้อมูลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ ตราด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองบอน เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอบ่อไร่ ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านหนองบอน หมู่ 2 บ้านตรอกเกษร หมู่ 3 บ้านเนินพัฒนา หมู่ 4 บ้านคอแล หมู่ 5 บ้านมะอึกแรด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ขลุง จ.จันทบุรี อ.เขาสมิงที่คลองสะตอ มีแนวเขาชะอมเป็นแนว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดกวนตราดสีทอง-เฟอร์นิเจอร์หวาย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ ตราด