ข้อมูลตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.คลองอุดมชลจร เป็นตำบลที่มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่บนสองฝั่งคลองเดโช ซึ่งเป็นลำคลองสายหลักของตำบลและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมาย

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมถึงและท่วมมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 5 และ 9 จะมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนามแดง ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 848 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 131 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1.เดินทางโดยรถยนต์จากฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
2.เดินทางโดยรถไฟจากฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวตังหมูหยอง

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.คลองอุดมชลจร
2.โรงเรียนวัดไชยธารา
3.วัดไชยธารา
4.วัดขวัญสะอาด
5.วัดคู้เกษมสโมสร
6.วัดสุวรรณมาตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวตังหมูหยอง ข้าวตังหน้าหมูหยองรสพริกไทย และรสน้ำพริกเผา
2 ลิปบาล์ม ลิปบาล์ม

สินค้าโอทอป ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา