ข้อมูลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพิมพาเป็นตำบลซึ่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2540 โดยแยกมาจากตำบลบางเกลือ 1 หมู่ ตำบลบางสมัคร 2 หมู่ ตำบลหนองจอก 1 หมู่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชาชนคนไทยเชื้อสายไทยรามัญ นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางปะกงประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองฉบัง บ้านคลองวังขื่อ บ้านคลองนิยมยาตรา บ้านคลองพญาสมุทร

พื้นที่

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13.6 ตร.กม. หรือประมาณ 11,260 ไร่
2. ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน จากการสำรวจข้อมูล กชช.2 ค. ปรากฎว่าเป็นหมู่บ้านที่มีผลการพัฒนาระดับก้าวหน้า (ระดับ 3) จำนวน 4 หมู่บ้าน / การสำรวจข้อมูล จปฐ. ปีพ.ศ. 2544 ส่วนใหญ่ตกเกณฑ์ในเรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการเป็นสมาชิกกลุ่ม รายได้เฉลี่ยของประชากรประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จด ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ จด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก จด ตำบลหนองจอก, บางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก จด ตำบลนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา, รับจ้าง, เลี้ยงกุ้ง, เลี้ยงปลา

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน ระบบประปาใช้ในหมู่ที่ 1, 2 บางส่วนเท่านั้น

การเดินทาง

จากที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกงเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดสายบางปะกง-ฉะเชิงเทราประมาณ 5 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายแสนภูดาษ-วัดพิมพาวาสเป็นระยะทางประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

โคมไฟฟ้าทำด้วยไม้

สถานที่

1. อบต.พิมพา
2. วัดพิมพาวาสเหนือ, วัดพิมพาวาสใต้, วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม
3. วิทยาลัยอาชีพบางปะกง
4. ศพด.ตำบลพิมพา
5. ที่ทำการอนามัยตำบลพิมพา
6. สนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับ
7. โรงเรียนวัดพิมพา
8. ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองฉบัง
9. ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านปากคลองบางซื่อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 คุกกี้ผลไม้รวม คุกกี้ผลไม้รวม
2 โคมไฟฟ้าทำด้วยไม้ โคมไฟฟ้าทำจากไม้รูปทรงเดียวกับตะเกียงเจ้าพายุ

สินค้าโอทอป ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา

คุกกี้ผลไม้รวม
ฉะเชิงเทรา