ข้อมูลตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองกี่ มีประวัติเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า พื้นที่บริเวณบ้านโคกอุดมเดิมนั้น เคยเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งได้มีคนแก่จำนวนหนึ่งเดินมาจาก อำเภอกบินทร์บุรี ได้พบพื้นที่ป่าบริเวณบ้านโคกอุดมนี้ ซึ่งเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก จึงได้แวะพักแรมข้างทาง ได้เห็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งคลองน้ำไหลผ่าน มีป่าไม้ สัตว์ป่าจำนวนมากมาย จึงเห็นว่าพื้นที่นี้เหมาะที่จะจับจองเป็นที่ทำกินและอยู่อาศัย จึงได้จับจองพื้นที่บริเวณดังกล่าวก่อตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น และได้มีประชาชนจากท้องถิ่นอื่นๆ เข้ามาจับจองสร้างบ้านของตน จึงทำให้หมู่บ้านมีความเจริญมากขึ้นตามเศรษฐกิจและสังคมเมือง จึงได้ตั้งเป็นตำบล และตั้งชื่อว่าตำบลหนองกี่

พื้นที่

มีสภาพเป็นที่ราบ ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพดี เป็นดินร่วนปนทรายเพาะปลูกได้ดี
ตำบลหนองกี่เป็น 1 ใน 14 ตำบลของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองเก่า อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลหนองกี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และประกอบอาชีพอื่นๆดังนี้

1.เกษตรกรรม ร้อยละ 50%
2.รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30%
3.อุตสาหกรรม ร้อยละ 10%
4.ค้าขาย ร้อยละ 5%
5.อื่นๆ ร้อยละ 5%

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 240 ครัวเรือน

การเดินทาง

จากศาลากลางจังหวัปราจีนบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร ผ่านอำเภอประจันตคาม เข้าเขตอำเภอกบินทร์บุรี ระยะทางประมาณ 65 กม. ถึงสี่แยกสามทหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 304 ถึงที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกี่ ระยะทางประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

อ้อยควั้นและนำอ้อยบรรจุขวด

สถานที่

สถานศึกษาของรัฐ
1 รร.วัดบ้านโคกอุดม
2 รร.วัดบ้านโคกขี้เหล็ก
3 รร.บ้านโคกลาน
4 รร.บ้านทด
5 รร.บ้านโคกสั้น
6 รร.บ้านคลองอุดม
7 รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
วัด / ศูนย์ปฏิบัติธรรม
1 วัดโคกลาน
2 วัดบ้านโคกขี้เหล็ก
3 วัดบ้านโคกลาน
4 วัดอุดมสันติ
5 วัดศรีวนาลัย
6 วัดโนนแสงทอง
7 วัดคลองมะเลา
สถานีอนามัย บ้านโคกสั้น
สถานีอนามัย บ้านโคกอุดม
ป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลหนองกี่
สถานีดับเพลิงเขตอุตสาหกรรม
ศูนย์ อปพร. อบต. หนองกี่

โรงแรม
1 บ้านผางาม 523/3-5 หมู่ 1 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร : 037-204455-7 , 037-204536-8 จำนวนที่พัก 166 ห้อง , ราคา 1,270 - 3,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ตันหยงเนื้อย่างเก สี่แยกสามทหาร ต.เมืองเกาหลี อาหารเนื้อย่างเกาหลี
2 ปาร์มสวิทโฮม 520 ม.8 สี่แยกสามทหาร ถนนสุวรรณศร ต.เมืองเก่า โทร 0 ไทย, จีน, ฝรั่ง และญี่ปุ่น (กลางคืนมีดนตรี)
3 อ๊อกโทปัส ม.8 สี่แยกสามทหาร สถานบันเทิง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำอ้อยบรรจุขวด อ้อยควั่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : นำอ้อยมาปลอกและตัดเป็นท่อนๆ บรรจุถุงเป็นอ้อยควั่น และiนำอ้อยมาปลอกเปลือกเข้าเครื่องหีบอ้อย นำเฉพาะน้ำอ้อยบรรจุขวดจำหน่าย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี