ข้อมูลตำบลดอนยอ อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนยอตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ที่ตั้ง อบต. อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง 15 กิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของ ตำบลท่าทราย เมื่อประชาขนมีจำนวนมากขึ้นจึงมีการแบ่งการปรกครองออกเป็นตำบล เดิมมีการบอกเล่าสืบกันว่า บริเวณนี้เป็นที่เนินบ้างที่ลุ่มบ้าง และจะมีโขลงช้างมาลงกินน้ำเป็น่จำนวนมาก และมีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ต้นยอ” อยู่เป็นจำนวนมาก และช้างได้มากินเป็นอาหารโปรดปราน ประชาชนที่ผ่านไปมาและอาศัยอยู่บริเวณนี้จึงเรียกว่า “บ้านดอนยอ” และจึงได้นำมาเป็นชื่อของตำบลในโอกาสต่อมา ตำบลดอนยอ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองตัน, หมู่ที่ 2 บ้านบางตะคง, หมู่ที่ 3 บ้านดอนยอ, หมู่ที่4 บ้านชวดบัว, หมู่ที่ 5 บ้านชวดบัว, หมู่ที่ 6 บ้านคลองสาม, หมู่ที่ 7 บ้านคลองสาม

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทรายมูล และ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก:ทำนา
อาชีพเสริม:รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,066 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตามถนนเลียบคลองชลประทาน คลองส่งน้ำสาย2 ฝ่านตำบลท่าช้าง ตำบลท่าทรราย ระยะทางจากอำเภอถึงตำบลไกลสุด 21 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำอ้อย-น้ำมะพร้าว-ไข่เค็ม-ปลาร้า-ปลาดุกแดดเดียวนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง นครนายก