ข้อมูลตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหินตั้ง เดิมชื่อต.เขาใหญ่ อยู่ในอำเภอปากพลี มีนายอำเคอมาตรวจท้องที่ เห็นกองหิน (อยู่ในหมู่7) มีลักษณะแปลก คือ มีกองหินเป็นก้อนเล็กๆ วางเป็นฐานล่างและมีหินก้อนใหญ่มาก อยู่ด้านบน าในลักษณะที่หินก้อนใหญ่ไม่ถูกพื้นดิน ก็เลยเปลี่ยนชื่อจาก ต.เขาใหญ่ มาเป็นตำบลหินตั้ง และถือเอาสัญลักษณ์ประจำตำบลหินตั้ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตำบลหินตั้ง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองสีสุก, บ้านท่าด่าน, บ้านนางรอง, บ้านท่าชัย, บ้านหุบเมย, บ้านวังยายฉิม, บ้านบุ่งเข้, บ้านคลองสีเสียด, บ้านวังยาว

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเขาจากทัศเหนือสู่ทิศใต้มีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่นทำสวนผลไม้, ไผ่ตง, ตำบลหินตั้งห่างจากำเภอ 13 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีนาวา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา,ทำสวน/ไร่
อาชีพเสริม: ค้าขาย,ปลูกพืชผักสวนครัว, แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,226 ครัวเรือนจำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 296 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนสาย นครนายก – ท่าด่าน ระยะทางจากตัวเมืองถึงเขื่อนคลองท่าด่านระยะทาง 19 กม.

ผลิตภัณฑ์

หัวไม้ไผ่แกะสลัก,น้ำตกนางรอง,กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ

สินค้าโอทอป ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง นครนายก