ข้อมูลตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมราษฎรอพยพมา จากเมืองเวียงจันทร์และบริเวณใกล้เคียง เข้ามาก่อตั้งถิ่นฐานทำมาหากินแถวเชิงเขา บริเวณหมู่ที่ 4 ปัจจุบัน และได้ขึ้นไปหาอาหารและของป่าตามชายป่าเนินเขา ได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่บนเทือกเขา ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใด จนเป็นที่เลื่องลือโจดขานและให้ความเคารพนับถือสืบต่อกันมา จนคนทั่วๆ ไปที่เคยพบผ่านภูเขาลูกนี้จะเรียกชื่อภูเขาลูกนี้ว่า “เขาพระ” เมื่อกาลเวลาผ่านไปนาน พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวได้หายสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอยตำบลเขาพระ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังตูม, บ้านเกาะกระชาย, บ้านเขาสลักหิน, บ้านเขาพระ, บ้านเขาทุเรียน, บ้านวังไทร, บ้านบุหยอง, บ้านกุดตะเคียน, บ้านเนินมะค่า, บ้านปากช่อง, บ้านเขาลำดวน, บ้านวังรี

พื้นที่

ทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูง บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีภูเขาติดต่อกันเป็นเทือก ส่วนทางตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เหมาะสมการทำเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ช้างตกโกรก อ.แก่งคอยจ.สระบุรี
ทิศใต้ ติด ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย, ทำพรมเช็ดเท้า, ไม้กวาด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,623 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ทางรถยนต์ ผ่านถนนสายนครนายก-สาลิกา แยกตรงบ้านใหญ่-ถนนเขาพระ ไปตำบล เป็นระยะทาง 7,520 กม.

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า-ไม้กวาด-ไวน์กระชายดำ

สินค้าโอทอป ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก