ข้อมูลตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะหวาย ตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2490 คำว่า "เกาะหวาย" มิได้หมายความว่า ตำบลนี้เป็นที่เกาะ แต่หมายถึงกลุ่มเกาะของหมู่บ้านที่อยู่รวมเป็นคุ้มเดียวกัน บริเวณนี้เดิมเป็นป่าดงดิบ มีสิงสาราสัตว์ดุร้ายนานาชนิด โดยเฉพาะเสือ และโขลงช้าง และมีต้นหวายขึ้นเป็นเครือหวายอยู่เต็ม พอสร้างบ้านเรือนลงจึงเอาชื่อนี้เป็นชื่อหมู่บ้าน และชื่อตำบล ปัจจุบันตำบลเกาะหวาย เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะหวาย, บ้านคลองตะเคียน, บ้านท่าแดง, บ้านใหม่, บ้านดงแขวน, บ้านยอยใฮ

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา เหมาะแก่การทำการเกษตร บ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางติดต่อโดยทางบกใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 หรือถนนสุวรรณศร ตัดผ่านบริเวณตอนกลางของตำบล โดยห่างจากตัวจังหวัดนครนายก ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 19 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ-ผ้าทอ-วุ้นมะพร้าวน้ำหอมในลูกมะพร้าว ผลิตภัณฑ์เที

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี นครนายก