ข้อมูลตำบลอาษา อำเภอบ้านนา นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

แต่ก่อน เคยมีคนจีน ที่ไปอาษาช่วยสมเด็จพระเจ้าตากสินรบในสมัยกรุงธนบุรี รวมทั้งคนแถบชานเมืองกรุงธนบุรี ก็อพยพกันมาอยู่ที่นี่เพื่อคุมคนทำนาเก็บข้าวขึ้นฉางหลวง เพื่อเป็นเสบียงสู้ศึกด้านเขมรพอตั้งเป็นตำบลจึงได้ชื่อว่า “ตำบลอาษา” ตำบลนี้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านนา ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ บ้านเจ็ก, บ้านอาษา, บ้านไผ่ขวาง, บ้านหนองโสน, บ้านโคกประเสริฐ, บ้านคลองวัว, บ้านคลอง 31, บ้านสระโบสถ์

พื้นที่

ตำบลอาษา ห่างจากอำเภอบ้านนา 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.พิกุลออก, ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

อาชีพ

ทำนา, เพาะเห็ดฟาง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน, มีน้ำปะปาและน้ำบาดาล 7 หมู่บ้าน, มีโทรศัพท์ใช้ 5 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนสายบ้านนา – บางอ้อ ซึ่งแยกจากถนนสายรังสิต-นครนายก ระยะทางจากถนนเส้นนี้ 500 เมตร ห่างจากอำเภอ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางและคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

เชื้อเห็ดฟาง, เห็ดฟาง, แคปหมู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา นครนายก