ข้อมูลตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านสมัยก่อนจะตั้งบ้านเรือนตามริมฝั่งคลอง เป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านแถวนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวมอญ ที่อพยพมาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมหาราช ที่กวาดต้อนผู้คนเข้ามาจากพม่า ปัจจุบันนี้ยังมีพิธีไหว้ผีมอญ ต้องใช้เครื่องเซ่นมากมาย เช่น กล้วย อ้อย มะพร้าว ข้าวแกง ข้าวดำ ขนมต้มแดง-ต้มขาว ก่อนจะมาเป็นป่าขะ เดิมชาวบ้านป่าผักขะ คำว่า ขะ เป็นชื่อผักขนิดหนึ่งที่คนไทยทราบดี คือ "ผักชะอม" ปัจจุบันตั้งชื่อเป็น "ตำบลป่าขะ" นั่นเอง ตำบลป่าขะ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอบ้านนา ซึ่งประกอบด้วย 13 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเคี่ยม, หมู่ที่ 2 บ้านคลองผักหนาม, หมู่ที่ 3 บ้านป่าขะ, หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะเฟือง, หมู่ที่ 5 บ้านโคกประเสริฐ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง, หมู่ที่ 7 บ้านกร่างประตูวัง, หมู่ที่ 8 บ้านคลองห้วยถ่าน(คลองส่ง) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแฝกกระต่าย, หมู่ที่ 10 บ้านต้นกระบก, หมู่ที่ 11 บ้านดงขี้พุก, หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งกระโปรง และหมู่ที่ 13 บ้านคลองนางหงส์

พื้นที่

สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทกิ่งเมือง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา น้ำท่วมในฤดูฝน(ในปีที่น้ำฝนมาก) เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ทำสวน เลี้ยงสัตว์ มีบางส่วนทำนาได้
เป็นตำบลที่ได้ชื่อว่าเป็นตำบลแห่งความอุดสมสมบูรณ์ของผลไม้ และผักสวนครัวนานาชนิด มีลำคลองที่เป็นลำน้ำหลัก 3 คลอง คือคลองบ้านนา คลองห้วยถ่าน คลองกระโดน มีบ่อทรายโบราณจำนวนมาก มีความลึกมากกว่า 20 เมตร และมีความกว้างมาก บางบ่ออาจถึง 10 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.เขาเพิ่ม, ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.บ้านนา, ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.บ้านนา, ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก : ทำนา ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม : ทอพรหมเช็ดเท้า รับจ้าง ค้าขายทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,300 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 756 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.97 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เป็นถนนลาดยางจากเหนือสุดถึงใต้สุดระยะทางประมาณ 15 กม. มีถนนสายใหญ่ๆ อยู่ 3 เส้นทาง สายที่ 1 จากถนนสุวรรณศรไปอำเภอไปสายตำบลบ้านพริก สายที่ 2 ถนนสายบ้านนาไปแก่งคอยเป็นสายหลักไปใจกลางของตำบล สายที่ 3 ถนนสายบ้านนาไปชะอมถึงแก่งคอย

ผลิตภัณฑ์

มะยงชิด-มะปราหวาน-กระท้อน-ทุเรียน-ผลไม้ตามฤดูกาล

สินค้าโอทอป ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา นครนายก