ข้อมูลตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลพระอาจารย์มีบึงน้ำที่มีขนาดใหญ่มาก และมีอาจารย์ผู้มีวิชาความรู้ทางด้านไสยศาสตร์ สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ ต่อมาอาจารย์ผู้ขมังเวทย์ได้แปลงร่างเป็นจระเข้ลงไปอยู่ในบึง และไม่สามารถกลับคืนสู่ร่างเดิมได้ ชาวบ้านจึงเรียกบึงน้ำนี้ว่า “บึงพระอาจารย์” และได้กลายมาเป็น “ตำบลพระอาจารย์” ตราบจนเท่าทุกวันนี้ และบึงน้ำนี้ได้กลายเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่นำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญๆ ระดับประเทศ ปัจจุบันตำบลพระอาจารย์ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 13 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านช่องตะเคียน, หมู่ 2บ้านปากคลอง 22, หมู่ 3 บ้านบึงหลุมบัว, หมู่ 4 บ้านเหนือทด, หมู่ 5 บ้านปากคลอง 16, หมู่ 6 บ้านปลายคลอง 22, หมู่ 7 บ้านบึงไผ่, หมู่ 8 บ้านปากคลอง 17, หมู่ 9 บ้านคู้คดคลอง 22, หมู่ 10 บ้านบึงพระอาจารย์, หมู่ 11 บ้านคลองหกวา, หมู่ 12 บ้านกลางคลอง 22, หมู่ 13 บ้านปากคลอง 22

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีน้ำท่วมขังเป็นบางปี ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงกุ้งกุลาดำ เลี้ยงปลา รับจ้าง และค้าขาย ตามลำดับ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติด ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้งกุลาดำ, เลี้ยงปลา

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า, ประปาหมู่บ้านเป็นบางหมู่, ไม่มีโทรศัพท์

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้ถนนลาดยางสายองครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว และสายองครักษ์ – ตลาดคลอง 16 ระยะทางประมาณ 23-30 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาบูดู-น้ำยาล้างจาน-แชมพูสระผม-วุ้นมะพร้าว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ นครนายก