ข้อมูลตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลชุมพล สมัยก่อนเป็นตำบลบึงสาร และมีช้างมาก มีกระดูกช้าง เมื่อพระเจ้าตากสินยกทัพไปรบที่จังหวัดจันทบุรี และมาหยุดพักที่นี่เพื่อรวมพ่ายพล หาเสบียงอาหาร และต่อมาเมื่อประมาณปี 2520 ได้แยกจากตำบลบึงศาลมาเป็นตำบลชุมพล ในปัจจุบันตำบลชุมพล เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ บ้านทำนบ, บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, บ้านใต้ทดคลอง 16, บ้านปากคลอง15, บ้านชุมพล, บ้านปากบึงป้าย, บ้านปากคลอง 15 หกวา, บ้านใต้แอนคลอง 14

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง 14, 15, 16 และคลองหกวา เป็นพื้นที่ทำนา เป็นดินเปรี้ยว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บึงศาล อ.องครัก จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางน้ำรักษ์ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 909 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1.ถนนสายรังสิต-นครนายก เลียบคลอง 15 ระยะทาง 12 กิโลเมตร
2.ถนนสายลำลูกกา-ปทุมธานี เลียบคลอง 15 ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,ภาพวาดสีน้ำมันบนใบไม้

สินค้าโอทอป ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ นครนายก