ข้อมูลตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองใหญ่ แยกการปกครองเป็นตำบลคลองใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันตำบลคลองใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ที่เรียกว่าตำบลคลองใหญ่ เพราะว่าตั้งชื่อตามชื่อโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงมีคลองชลประทานบางปลากดไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.บึงนารักษ์ อ.ธัญญบุรี จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนส้ม, ทำไม้ดอกไม้ประดับ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,193 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.06 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 187 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.72 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางบก-ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ใช้ถนนสายรังสิตนครนายก ถึงเขตคลอง 14 ระยะทางห่างจากอำเภอองครักษ์ 1.5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้ดอกไม้ประดับ-ไม้ถัก-ไม้ดัด, ผลิตภัณฑ์จากเรซิ่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ นครนายก