ข้อมูลตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นพื้นที่ในตำบลไทรเดี่ยว ได้รับการประกาศตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2534 ในการตั้งชื่อสภาตำบลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งชื่อว่า "ตำบลไทรทอง"

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบ และมีราบสูงเป็นบางส่วน ไม่มีภูเขา มีลำคลอง ลักษณะดินเป็นดินร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 740 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.58 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอคลองหาด โดยเส้นทางบ้านหินกอง ถึงหมู่บ้านใช้ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แตงแคนตาลูป

สถานที่

1) สำนักงาน อบต.
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง
3) โรงเรียน
4) สถานีอนามัย
5) วัด/สำนักสงฆ์
6) ศูนย์สาธิตการตลาด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
2 แคนตาลูป เป็นผลไม้ที่มีรสหวานหอม

สินค้าโอทอป ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด สระแก้ว