ข้อมูลตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีหนองน้ำใหญ่ เมื่อสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เดินทัพไปตีประเทศกัมพูชา ได้มาตั้งค่ายพักแรมที่ข้างหนองน้ำใหญ่นี้ ต่อมาสถานที่นี้จึงได้ชื่อว่าตำบลทัพเสด็จ

พื้นที่

ที่ราบ ป่าเสื่อมโทรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,966 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 34 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอตาพระยามาตามถนนราชวิถี ถึงด่านตรวจที่สี่แยกบ้านโคกเพร็ก ระยะทาง 3.5 กม. เลี้ยวขวาถึงบ้านโคกเพร็กเป็นบ้านแรก และหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ

สถานที่

1) วัดมะกอกบ้านโคกเพร็ก
2) วัดทัพเสด็จ
3) วัดโคกแคง
4) สำนักสงฆ์โคกทหาร
5) สำนักสงฆ์ร่มไทร
6) สำนักสงฆ์ประทีปแสงธรรมบ้านมะกอก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ผลผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ซึ่งนำมาเป็นข้าวซ้อมมือ
2 ผ้ายกมุก ผ้ายกมุก

สินค้าโอทอป ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา สระแก้ว