ข้อมูลตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทัพราชเป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลตาพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2528 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรพบุรุษเดิมเป็นส่วนน้อยพูดภาษาเขมร

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบสูง และมีภูเขาเหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา สภาพบ้านเรือนปลูกอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตาพระยา , ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่มันสำปะหลัง , ไร่อ้อย , ปอแก้ว , เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,076 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางไปยังตำบลด้วยเส้นทาง 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ถนนลาดยางทั้ง 2 เส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าเถาวัลย์

สถานที่

1) อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
2) แหล่งท่องเที่ยวละลุ
3) ปราสาทเขาโล้น
4) แหล่งอนุรักษ์ป่าไม้อุทยานตาพระยา
5) ภาพแกะสลักหินเขายักษ์
6) จารึกพระบรมราชโองการ ร.5
7) ศูนย์ปฏิบัติธรรม ร.5
8) วัดหนองติม
9) วัดอื่น ๆ 5 วัด
10) โรงเรียนทัพราชวิทยา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่ เพื่อใช้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการทำนา , ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
2 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
3 ละลุ เป็นพื้นดินที่ถูกน้ำเซาะให้ทะลุ เหลือแต่เนื้อดินที่เป็นดินเหนียวผสมลูกรังเป็นรูปแบบต่าง ๆ เหลือไว้ให้เห็นเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว
4 ละลุ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชั้นวางของจากไม้โพรง ชั้นวางของจากไม้โพรง
2 ตะกร้าเถาวัลย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุธรรมชาติที่หาได้ง่าย
3 ผลิตภัณฑ์จากตอไม้ ผลิตภัณฑ์จากตอไม้ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ แผ่นป้ายไม้
4 เฟอร์นิเจอร์ตอไม้ รากไม้ เฟอร์นิเจอร์ตอไม้ รากไม้

สินค้าโอทอป ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา สระแก้ว