ข้อมูลตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แยกออกจากตำบลทัพเสด็จ เมื่อปี 2532

พื้นที่

เป็นที่ราบ สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดสระแก้ว และ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,577 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.03 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอตาพระยา มาตามถนนธนะวิถี ถึงสี่แยกบ้านโคกเพร็ก 3.5 กม. ขัยรถตรงไปทางบ้านโคกสอาด ตำบลทัพเสด็จ อีก 6.5 กม.จะเข้าเขตตำบลทัพไทย ที่หมู่บ้านกะสัง เป็นบ้านแรก และหมู่บ้านต่าง ๆ ต่อไปตามถนนดำ

ผลิตภัณฑ์

เสื่อ

สถานที่

1) วัดกะสัง
2) วัดโคกปราสาท
3) วัดรัตนะ
4) วัดโคกระกา
5) วัดทัพไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
2 โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9

สินค้าโอทอป ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา สระแก้ว