ข้อมูลตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลตาหลังในขึ้นอยู่กับตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ราษฎรส่วนใหญ่มาจากอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายลี แบงคอนสาร เป็นหัวหน้ากลุ่ม ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามลำน้ำ ต่อมาได้ตั้งชื่อว่า คลองตาหลัง และได้ตั้งชื่อบ้านตามชื่อคลองเป็น “บ้านตาหลังใน” และได้ใช้เป็นชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีระบบชลประทาน สภาพดินเป็นดินเหนียวปนลูกรังขาดความอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังใหม่ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงโคนม

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์มีใช้สะดวกและครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ถนนสายวังน้ำเย็น - ทุ่งมหาเจริญ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็นถึงตำบลตาหลังใน ประมาณ 12 กิโลเมตร และถนนสายคลองตาสูตร - ทุ่งมหาเจริญ ระยะทาง 6 กิโลเมตร

สถานที่

1.โรงเรียนตาหลังใน
2.วัดตาหลังใน
3.วัดนาเจริญ
4.สถานีอนามัยตาหลังใน
5.สถานีอนามัยท่าตาสี
6.ป้อมยามตำรวจชุมชน
7.คลองส่งน้ำท่าตาสี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาหลังในเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ พ.ศ.2513 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่วัดตาหลังใน ปัจจุบันจัดให้มีการแข่งขันจุดบั้งไฟซึ่งจังหวัดสระแก้วได้สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม

สินค้าโอทอป ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว