ข้อมูลตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองไผ่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีหมู่ 1 และหมู่ 3 เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวเขมร ลาว ส่วยไหมญ้อ ในปัจจุบันยังมีกำแพงเมืองเก่าเหลืออยู่เป็นหลักฐาน ต่อมามีราษฎรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านยางเอน หมู่ 4 บ้านสุขเกษม หมู่ 5 บ้านวิจิตรภาพ หมู่ 6 บ้านเปรมกมล และหมู่ 7 บ้านสมประสงค์ ตามลำดับ

พื้นที่

ที่ตั้งตำบลเมืองไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออรัญประเทศ ห่างจากอำเถออรัญประเทศ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ใช้ในทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางถนนสายอรัญประเทศ-คลองหาด

ผลิตภัณฑ์

คุ๊กกี้ข้าวกล้อง

สถานที่

1) ประสาทเมืองไผ่
2) นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส
3) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมอบสุขเกษมเบเกอรี่ ผลผลิตทางที่นำมาแปรรูปเป็นอาหาร เค็กกล้วยหอม คุกกี้ พายสับปะรด ขนมปัง

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว