ข้อมูลตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากมีบริษัทเอกชนได้รับสัมปทานทำไม้และมีลูกจ้างมาตั้งทับเพื่อทำการตัดไม้และมีการปลูกพริกไว้กินเป็นจำนวนมาก ต่อมามีชาวบ้านตำบลคลองน้ำใสเข้าบุกเบิกพื้นที่ทำกิน และต่อมาก็เริ่มมีชาวบ้านทั้งในอำเภอและนอกอำเภอเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทำกินจนได้มีตั้งหมู่บ้านชื่อบ้านทับพริก และต่อมาได้แยกจากตำบลคลองน้ำใสเป็นตำบลทับพริกจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มบ้านตามแนวถนนสายอรัญประเทศถึงคลองหาด
มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน พื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินสูง ดินร่วนเป็นสีดำและติดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ อบต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

อาชีพ

ทำการเกษตรพืชไร่/พืชสวน และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,150 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 850 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภออรัญประเทศโดยใช้เส้นทางถนนสายอรัญประเทศถึงคลองหาด ระยะทางประมาณ 40 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษและหน่อไม้ฝรั่งและแพะ

สถานที่

วัดทับพริก/วัดเขาสารภี /เขาสารภีและเขาก้านเหลือง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเขาสารภี วัดเขาสารภีสามารถชมวิวบนยอดเขามองเห็นอำเภอสำเภาลูนประเทศกัมพูชาและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีประวัติที่ยาวนานเป็นที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
2 เขาก้านเหลือง เขาก้านเหลืองเป็นเขาขนาดเล็กอยู่บริเวณติดต่อแดนระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทย ซึ่งมีวิวที่สวยงามมากและสามารถมองเห็นภาพทั้งสองประเทศได้อย่างน่าทึ่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผักปลอดสารพิษ ปลูกผักไม่ใช้สารเคมี

สินค้าโอทอป ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว