ข้อมูลตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.ผ่านศึกแยกมาจากต.คลองน้ำใสปี พ.ศ. 2514 ตั้งชื่อตำบลตามองค์การทหารผ่านศึก ซึ่งมาจัดตั้งเป็นนิคมสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีคลองธรรมชาติและคลองขุดไหลผ่านพื้นที่ อาณาเขตทางด้านทิศใต้ของตำบลติดกับประเทศกัมพูชา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.เมืองไผ่ , อบต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ กัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.คลองน้ำใส , อบต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ทับพริก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปลูกแตงแคนตาลูป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,000 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีรถโดยสารประจำทางสายอรัญ-คลองหาด ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ออกทุกชั่วโมง ส่วนเที่ยวสุดท้ายเวลา 16.00 น. จาก อ.อรัญประเทศใช้เวลาเดินทางถึง ต.ผ่านศึกประมาณ 30 นาที ระยะทาง 19 กม. (ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) มีถนนลาดยางวิ่งได้ทุกฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์

แคนตาลูป

สถานที่

1. ตลาดจุดผ่อนปรนไทย-กัมพูชา บ้านหนองปรือ
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสระแก้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระจกเงา กระจกเงา
2 ทองม้วนรสผลไม้ ทองม้วนรสผลไม้ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
3 แตงแคนตาลูป แตงแคนตาลูปของ อ.อรัญประเทศ สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพพื้นดิน สิ่งแวดล้อม และปริมาณฝนเหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ รสชาดหวานกรอบ และมีความหอมกว่าผลผลิตจากที่อื่น ประกอบกับแหล่งผลิตใน อ.อรัญประเทศอยู่ใกล้กับตลาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ทำให้สะดวกต่อการขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและลดความเสียหายที่เกิดจากขั้นตอนการขนส่ง

สินค้าโอทอป ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว