ข้อมูลตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เดิมเป็นสภาตำบลโคกสูง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2540 เดิมอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอตาพระยา ต่อมาตำบล โคกสูงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโคกสูง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจึงได้แยกการปกครองมาขึ้นตรงต่อกิ่งอำเภอโคกสูง

พื้นที่

ตำบลโคกสูงมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินปนทราย มีลำคลองไหลผ่านที่สำคัญคือ คลองยาง คลองหินตั้ง และคลองตะคียน มีพื้นที่ปกครอง 65 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,625 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนหมากมุ่น กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การทำไร่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,692 ครัวเรือน

การเดินทาง

1. โดยทางรถยนต์จากกรุงเทพ ถึงเขตพื้นที่ตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง จ. สระแก้ว ระยะทาง 285 กิโลเมตร
2. โดยทางรถยนต์เรียบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ถนนศรีเพ็ญจากอำเภออรัญประเทศ ถึงตำบลโคกสูง ระยะทางยาว 30 กิโลเมตร
3. โดยทางรถยนต์แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 22 - 23ไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3381 เป็นทางลาดยาง ระยะทาง 11 กิโลเมตร ถึงชุมทางโคกสูง มีรถยนต์โดยสารประจำทาง (สายอรัญประเทศ - หนองจาน) วิ่งผ่านและมีรถจักรยานยนต์รับจ้างบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์

ปลาร้า/ปลาหมักเกลือ-เก้าอี้หวายเทียม-ไม้กวาดดอกหญ้า-ผ้าไหม

สถานที่

1) ปราสาทสด๊อกก๊อกธม
2) ที่ว่าการกิ่งอำเภอโคกสูง
3) ที่ทำการ อบต.โคกสูง
4) สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโคกสูง
5) ที่ตั้งหน่วยปฏิบัติงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนกิ่งอำเภอโคกสูง
6)วัดโคกสูง
7)วัดดอนหลุม
8)วัดละลมกิม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ปราสาทสด๊อกก๊อกธม เป็นโบราณสถานประกอบด้วยองค์ประสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ มีกำแพง 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลง ชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายมีโคปุระ หรือซุ้มประตูเหลือเพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น

ร้านอาหาร
1 คมคาย ถนนธนะวิถี หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลโคกสูง กิ่ง อ.โค ก๋วยเตี๋ยว, เย็นตาโฟ, สุกี้ และอาหารตามสั่ง
2 ชายแดน ถนนธนะวิถี หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ต.โคกสูง อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้า/ปลาหมักเกลือ ปลาร้า/ปลาหมักเกลือทำจากปลากระดี่ตัวโต
2 ผ้าทอมือ ผ้าไหมทอมัดหมี่เป็นเมตรสำหรับตัดชุดเสื้อผ้า ผ้าถุงทอมือไหมมัดหมี่สำเร็จรูป
3 ศิลปหินทราย ศิลปหินทราย
4 เก้าอี้หวายเทียม หวายเทียมถักทอเป็นเก้าอี้และชุดรับแขก จากวัสดุเลียนแบบเก้าอี้หวาย
5 ไม้กวาดดอกหญ้า สานด้วยหญ้าดอกแขม ด้ามไม้ไผ่รวก แข็งแรงทนทาน

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง สระแก้ว