ข้อมูลตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอโคกสูง สระแก้ว

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองแวงขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อปี พ.ศ.2518 แยกจากตำบลโคกสูงเป็นตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เหตุที่ใช้ชื่อหนองแวงเป็นชื่อตำบลเพราะบ้านหนองแวงเป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมและในหมู่บ้านก็มีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีต้นกกซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า “ต้นแวง” อยู่มาก จึงเรียกหนองแวงมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลหนองแวงมีพื้นที่ประมาณ 76.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,100 ไร่ เป็นพื้นที่แนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา พื้นที่เป็นที่ราบสูงลาดไปทางทิศตะวันออกไปสู่ประเทศกัมพูชา สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองม่วง , ต.โคกสูง กิ่ง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองม่วง กิ่ง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์,ทำไร่

สาธารณูปโภค

มีสถานีอนามัย 3 แห่ง, ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(เอกชน) 1 แห่ง อยู่ที่หมู่ที่ 6, มีไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภออรัญประเทศตามถนนธนะวิถี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอบริเวณ ก.ม.21 ผ่านสี่แยกโคกสูงบริเวณ ก.ม.22 และถึงพื้นที่ตำบลหนองแวงบริเวณ ก.ม.24-25

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,ไข่มดแดง,ข้าวกล้องหอมมะลิ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอโคกสูง สระแก้ว