ข้อมูลตำบลมะเริง อำเภอเมือง นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลมะเริง ในสมัยก่อนชื่อตำบลม้าเริง จากการบอกเล่าว่าสมัยพระเจ้าอู่ทองได้เสด็จมาบริเวณแห่งนี้ แล้วขบวนเสด็จได้ทำการหยุดพักให้ม้ากินน้ำ ขณะที่หยุดพักม้าที่ในขบวนได้เกิดพยศขึ้น จึงเรียกบริเวณแห่งนี้ว่า "ม้าระเริง" จนได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเรียกว่า "ตำบลม้าระเริง" ต่อมาได้เรียกเพี้ยนมาเป็น "ตำบลมะเริง" มาจนถึงปัจจุบัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,400 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 102 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.18 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลมะเริงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 15 กม. เส้นทางการคมนาคมเป็นเส้นทางหลวงจังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ขนมจีน, เสื่อกก

สถานที่

1. อบต.มะเริง
2. สถานีอนามัยบ้านพระ
3. วัดบ้านโคก
4. วัดกระทอน
5. วัดบ้านบึงสาร
6. วัดบ้านพระ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมจีน ผลิตภัณฑ์ขนมจีน แปรรูปจากข้าวโดยการหมัก เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดี อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 เสื่อกก ผลิตภัณฑ์เสื่อกก มีลักษณะเป็นเสื่อม้วน เป็นเสื่อคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลมะเริง อำเภอเมือง นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมะเริง อำเภอเมือง นครราชสีมา

กลุ่มทอเสื่อกก
นครราชสีมา