ข้อมูลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสบูรณ์ ในสมัยก่อนเป็นบ้านโนนสมบูรณ์ขึ้นต่อตำบลสระตะเคียน อำเภอครบุรี ต่อมาเมื่อตั้งอำเภอเสิงสาง ซึ่งแยกจากอำเภอครบุรี จึงได้ตั้งบ้านโนนสมบูรณ์เป็นตำบลโนนสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2521มีเขตการปกครองทั้งหมด 20 หมู่บ้าน และในปี พ.ศ.2538 ได้แยกหมู่บ้านออกไป 8 หมู่บ้านเพื่อตั้งเป็นตำบลบ้านราษฎร์ และในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน ทำให้ตำบลโนนสมบูรณ์มีเขตการปกครอง 14 หมู่บ้าน และได้แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 2 แบบ คือ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปของตำบลเป็นแอ่งกระทะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระตะเคียน และ ต.เสิงสาง
ทิศใต้ ติดกับ อ.ตาพระยา และ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สระตะเคียน และ ต.บ้านราษฎร์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลำเพียก อ.ครบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 914 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 4 ทาง ได้แก่
1. ทางหลวงหมายเลข 2356 สายเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ เป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างอำเภอเสิงสางและตำบลโนนสมบูรณ์ รวมระยะทาง 12 กม.
2. ถนนโนนสมบูรณ์ - เขื่อนลำปลายมาศ เป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลโนนสมบูรณ์ไปเขื่อนลำปลายมาศ รวมระยะทาง 25 กม
3. ถนนโนนสมบูรณ์ - โคกใบบัว เป็นถนนลาดยางและลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลโนนสมบูรณ์ไปตำบลโคกกระชาย รวมระยะทาง 30 กม.
4. ถนนโนนสมบูรณ์ - บ้านราษฎร์ เป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลโนนสมบูรณ์ไปเขื่อนลำปลายมาศ รวมระยะทาง 25 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอลายขิต

สถานที่

1. อบต.โนนสมบูรณ์
2. วัดซับพงโพด
3. วัดโคกน้อย - โนนสมบูรณ์
4.น้ำตกวังเสถียร
5. ต้นตะเคียนยักษ์
6. เขื่อนลำปลายมาศ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอลายขิต ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิต เป็นผ้าฝ้ายทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี มีสีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา