ข้อมูลตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนทองหลาง เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับอำเภอบัวใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2429 ได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีหมู่บ้านจำนวน 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบัวใหญ่ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ ทางรถยนต์ 11 กม. ทางรถไฟ 7 กม. (ถึงที่ว่าการกำนันตำบลโนนทองหลาง) ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 105 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 58.8 ตร.ม. (36,757 ไร่) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป้นที่เนินดิน ดินทราย และมีที่ดอนเป็นบางส่วน มีบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน มีลำห้วย และหนองน้ำธรรมชาติ รวม 10 แห่ง ไม่มีหมู่บ้านใดอยู่ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
ทิศใต้ จรดเขตอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก จรดเขตตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ และเขต อำเภอบ้านเหลื่อม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,629 ครัวเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมในตำบลโนนทองหลาง มี 2 เส้นทาง คือ ทางรถยนต์ และ ทางรถไฟ ทางรถยนต์จากจังหวัดนครราชสีมา โดยทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถึงกิ่งอำเภอสีดา ซ้ายมือเข้าเขตอำเภอบัวใหญ่ ระยะทาง 100 กม. จากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ ถึงตำบล โนนทองหลาง ระยะทาง 8 กม. ทางรถไฟ จากจังหวัดนครราชสีมา ถึงตำบลโนนทองหลาง ระยะทาง 75 กม. ทางรถไฟผ่านหมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, และ 15

ผลิตภัณฑ์

เกลือไอโอดีน

สถานที่

1. วัดบ้านโนนทองหลาง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
3. สถานีอนามัยโนนทองหลาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เกลือไอโอดีน ใช้ปรุงอาหาร และเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน มีส่วนผสมไอโอดีน 5:100,000 ส่วน

สินค้าโอทอป ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา