ข้อมูลตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังไม้แดง เริ่มตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2467 โดยมีนายใจ แจวจันทึก และนายต่าย ห้อยไธสง ซึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก บ้านส้มป่อย จ.บุรีรัมย์ และบ้านหนองทับไท จ.ร้อยเอ็ด และใช้ชื่อว่า บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 9 ต.โนนเพ็ด อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา ต่อมาทางราชการได้ตั้ง อ.ประทาย ขึ้น บ้านส้มป่อยน้อยจึงได้ขึ้นกับ อ.ประทาย เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านโคกสี และได้แยกเป็น ต.วังไม้แดง (พ.ศ.2505) มี 1. นายใจ แจวจันทึก เป็นกำนัน (พ.ศ.2505-2514) 2. นายตระการ พิลาจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน พ.ศ.2514 - 2533) 3. นายสาคร พิลาจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2533 - ปัจจุบัน)

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา การคมนาคมสะดวก มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มีป่าไม้เบญจพรรณ กระจายอยู่ทั่วไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านคึมมะอึ และตำบลหนองหว้า กิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองจันสอน และตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหันห้วยทราย และ ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม กลุ่มกล้วยอบม้วน, ทอผ้า, จักสาน, กลุ่มข้าวเกรียบว่าว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,323 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ตามถนนสายเอเซีย และเข้าสู่ตัวจังหวัดนครราชสีมาตามถนนมิตรภาพ ผ่านตัว จังหวัดนครราชสีมา ตามถนนมิตรภาพ ผ่านตัวจังหวัดนครราชสีมา ตามถนนมิตรภาพ ถึงบ้านหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จ.ขอนแก่น เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านหนองแวง โสกพระ จนถึงบ้านโนนงิ้ว บ้านโคกสี และบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง ระยะทางประมาณ 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูปจากกล้วย

สถานที่

1. โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม (หมู่ที่ 2)
2. สถานีอนามัย (หมู่ที่ 1)
3. อบต.(หมู่ที่ 2)
4.สหกรณ์การเกษตร ต.วังไม้แดง (หมู่ที่ 2)
5. ธนาคารข้าว (หมู่ที่ 1)

ร้านอาหาร
1 ร้านดอกฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 3 อาหารอีสาน ลาบ ก้อย ใส้กรอก หม่ำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 อาหารแปรรูปจากกล้วย เป็นการผลิตอาหารแปรรูปจากกล้วย เช่น กล้วยอบม้วน, ทอฟฟี่กล้วย, กล้วยหยี, กล้วยสบันงา

สินค้าโอทอป ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย นครราชสีมา