ข้อมูลตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลงิ้ว เป็นตำบลที่ตั้งมานานแล้วตั้งมาพร้อมกับอำเภอห้วยแถลง ซึ่งแยกมาจากอำเภอพิมาย ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยแถลง ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ 3 บ้านหัวอ้อ หมู่ 4 บ้านจอมศรี หมู่ 5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ 6 บ้านนาตะคุ หมู่ 7 บ้านโนนรัง หมู่ 8 บ้านหนองนา หมู่ 9 บ้านดอนทะยูง หมู่ 10 บ้านหัวทะมวง หมู่ 11 บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ 12 บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 บ้านหนองลุมปุ๊ก

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเป็นที่ดอนสลับกัน มีเนื้อที่ 45 ตร.กม. หรือประมาณ 28,125 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง และ ต.โนนตูน อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง และ ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,726 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ออกไปทางหลังสถานีรถไฟแล้วข้ามทางรถไฟผ่านสหกรณ์อำเภอ แล้วตรงไปผ่านตำบลตะโก ด้วยเส้นทางถนนลาดยาง ประมาณ 8 กม. ก็จะเข้าสู่ตำบลงิ้ว

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เมืองถ่ายจาน เมืองถ่ายจาน หรือเมืองไทยจาน เป็นชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยคูน้ำและคันดิน 3 ชั้น คันดินและคูเมืองมีลักษณะซับซ้อน มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกราน เป็นทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ใช้เป็นเขตกำหนดศาสนสถาน และใช้กักเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ทอด้วยกี่พื้นบ้าน มีลวดลายต่าง ๆ ย้อมด้วยสีเคมี เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา