ข้อมูลตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหลุ่งประดู่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอห้วยแถลง ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหลุ่งประดู่ หมู่ 2 บ้านโนนสุวรรณ หมู่ 3 บ้านเมืองรัง หมู่ 4 บ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ 5 บ้านหนองผักโพด หมู่ 6 บ้านหนองปรือ หมู่ 7 บ้านหนองแสง หมู่ 8 บ้านหนองโกสีย์ หมู่ 9 บ้านโคกพลวง หมู่ 10 บ้านโคกเพชร หมู่ 11 บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา หมู่ 12 บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี หมู่ 13 บ้านพฤกษ์งาม หมู่ 14 บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 15 บ้านโคกสำราญ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูงเป็นบริเวณกว้างสลับที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อที่ 81 ตร.กม. หรือประมาณ 50,625 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง และ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หินโดน อ.จักราช และ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,375 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

ห่างจากตัวอำเภอห้วยแถลงระยะทางประมาณ 15 กม. มีทางหลวงหมายเลข 2163 สายพิมาย - หินดาด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. อบต.หลุ่งประดู่
2. สถนีอนามัยตำบลหลุ่งประดู่
3. วัดหลุ่งประดู่
4. วัดศิลาขันธ์
5. วัดโพธิ์เย็น
6. วัดหนองแสง
7. วัดสว่างอารมณ์
8. อ่างเก็บน้ำลำฉมวก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 กู่ศิลา ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านกู่ศิลาขันธ์ เป็นซากปรางค์หินทราย ตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ สภาพของปรางค์พังทลายหมด เหลือเพียงแนวผนังด้านเดียวเท่านั้น

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
2 ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
3 ผ้าพันคอ ผ้าพันคอ
4 ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมยกดอก
5 ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าไหมทอมือด้วยกี่พื้นบ้าน เป็นผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ เนื้อผ้าดี หนา มีสีสันและลวดลายสวยงาม
6 ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ นุ่มนวลสบายตา ไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย
7 ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา