ข้อมูลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพันดุง เมื่อสมัยก่อนมีพื้นที่ติดทะเล มีการค้าขายทางทะเลแล้ว มีเรือสำเภาบรรทุกสินค้า และทองมาชนโขดหินทำให้เรือล่ม ในปัจจุบันยังมีโขดหินรูปร่างคล้ายหัวเรือและท้ายเรือปรากฎอยู่ ชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านพันดุง" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างลาดเอียง ดินเป็นดินปนทรายมีความเค็มสูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงไก่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,093 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 11 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถใช้เส้นทางถนนโคกกรวด - โนนไทย โดยแยกตรงบ้านบึงอ้อ ตรงไปถึงเขตตำบลพันดุง และเส้นทางสายบึงอ้อ - โตนด แล้วเลี้ยวตรงเข้าสายบ้านพันดุง ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

แหนมหมู

สถานที่

1. อบต.พันดุง
2. สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง
3. วัด 5 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โบราณวัตถุ ศิลปกรรมปูนปั้นสมัยเดียวกับปราสาทเขาพนมรุ้ง วัดบ้านน้ำฉ่า ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
2 วัดน้ำฉ่า อุโบสถวัดบ้านน้ำฉ่าสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2511 ใช้ประกอบพิธีทาง ศาสนา ของชาวบ้านน้ำฉ่า หมู่ 3 และน้ำฉ่าสายชล หมู่ 8 ฐานอุโบสถหลังเก่าของวัด บ้านน้ำฉ่าสร้างเป็นศิลปกรรมรูปปั้น สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็น ศิลปกรรมสมัยเดียวกับเขาพนมรุ้ง
3 ท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า บ้านน้ำฉ่า มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ ราษฎรในหมู่บ้านและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า ซึ่งเป็นท่าน้ำที่มีคลองธรรมชาติ ไหลผ่าน มีความร่มรื่นน่าพักผ่อน โดยหลังจาก เยี่ยมชมกลุ่มเส้นหมี่แล้ว สามารถเดินทางต่อ ไปเยี่ยมชมท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า และขณะนี้ยังไม่มี บ้านนำฉ่ายังไม่มีสถานที่บริการสำหรับรองรับ การท่องเที่ยว

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหาร ดา ดา ด หมู่ที่ 1 ตำบลพันดุง , หมู่ที่ 5 ตำบลพันดุง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถ่านดับกลิ่นแฟนซี
2 แหนมหมู ผลิตภัณฑ์แหนมหมู ทำมาจากเนื้อหมูแท้ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากสารเคมีและวัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา

นครราชสีมา