ข้อมูลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองน้ำใส เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสีคิ้ว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองน้ำใส หมู่ 2 บ้านไทรงาม หมู่ 3 บ้านหนองไทร หมู่ 4 บ้านหนองเกตุ หมู่ 5 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 6 บ้านคลองไทร หมู่ 7 บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 8 บ้านโนนกระถิน หมู่ 9 บ้านคลองแจ้ง หมู่ 10 บ้านโนนเพชร หมู่ 11 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 12 บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ 13 บ้านเขากระโดน หมู่ 14 บ้านดงเค็ง หมู่ 15 บ้านซับน้ำทิพย์ หมู่ 16 บ้านชุมสาเรณู หมู่ 17 บ้านทรัพย์ทวี

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและภูเขา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ไม่สมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว และ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองหญ้าขาว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,506 ครัวเรือน

การเดินทาง

1. เดินทางจากอำเภอสีคิ้ว ผ่านตำบลคลองไผ่ ถึงตำบลหนองน้ำใส เป็นถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางประมาณ 35 กม.
2. เดินทางจากอำเภอสีคิ้ว ผ่านตำบลหนองหญ้าขาว ถึงตำบลหนองน้ำใส เป็นถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางประมาณ 45 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง

สถานที่

1. อบต.หนองน้ำใส
2. สถานีอนามัยตำบลหนองน้ำใส

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ผลิตจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี หุงขึ้นหม้อ เม็ดข้าวสวย กลิ่นหอม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา