ข้อมูลตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองม่วง เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 111.0416 ตร.กม. หรือประมาณ67,401 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย เช่น สระบุรี อยุธยา นครสวรรค์ ลพบุรี และบางอำเภอของ จ.นครราชสีมา เช่น อ.โนนไทย และประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

พื้นที่

พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขา มีความลาดเอียง และเป็นลอนคลื่นในทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาล้อมรอบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังไทร และเขตอำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอปักธงชัย และเขตอำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังไทร และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงโคเนื้อ/โคนม
อาชีพเสริม ทำกระยาสาร์ท, ทำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,309 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ
1. การเดินทางโดยรถไฟจากต้นสาย จ.นครราชสีมา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. หรือต้นสายจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยสามารถลงรถไฟที่สถานีปากช่องในตัว อ.ปากช่อง แล้วเดินทางต่อไปสู่ ต.คลองม่วงด้วยรถโดยสารประจำทางเข้าสู่เขต ต.คลองม่วง ระยะทางประมาณ 37 กม.
2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารที่จอดที่สถานีขนส่ง อ.ปากช่อง คือ
- รถโดยสาร ป.1, ป.2 และรถธรรมดา สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา
- รถโดยสาร ป.1, ป.2 และรถธรรมดา นครราชสีมา - นครสวรรค์
- รถโดยสาร ป.1, ป.2 สายกรุงเทพฯ - ชัยภูมิ
- รถโดยสาร นครราชสีมา - ปากช่อง
เมื่อเดินทางโดยรถโดยสารถึงสถานีขนส่ง อ.ปากช่องแล้ว จึงเดินทางเข้าสู่ ต.คลองม่วงด้วยรถโดยสารประจำทาง ประมาณ 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

ผลิตภัณฑ์

กระยาสาร์ท

สถานที่

1. ท๊อปแลนด์ฟาร์ม
2. ปลายฟ้า การ์เดน
3. วัดซับเศรษฐี
4. วัดหนองหมาก
5. วัดซับพลู
6. วัดหนองไทร

โรงแรม
1 ท๊อปแลนด์ ฟาร์ม แอนด์ คันทรีโฮม 99/1 หมู่ 10 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร : 0 4424 9012 โทรสาร : 0 4424 9014 จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 3,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระยาสาร์ท กระยาสาร์ทเสวย "หอม หวาน มัน อร่อย ถูกหลักอนามัย"

สินค้าโอทอป ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา