ข้อมูลตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุนนาก นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.หนองบุนนาก เดิมตั้งเป็นหมู่บ้าน อยู่ในเขต ต.สารภี อ.กระโทก ต่อมาแยกเป็น ต.หนองบุนนาก ขึ้นกับ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา มีเขตการปกครองครอบคลุม 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง อยู่ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม (ป่าดงอีจาน) เหมาะสำหรับทำไร่ และอยู่อาศัย มีที่ราบลุ่มเพียงบางส่วน และมีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ซึ่งเหมาะในการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ จรด ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก จรด ต.ทุงกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก จรด ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่, ทำนา, รับจ้าง
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร, เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,248 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบ

สถานที่

1. วัดหัวทำนบ
2. วัดหนองบุนนาก
3. โรงเรียนหนองบุนนาก
4. ป่าชุมชนหนองบุนนาก
5. ที่ทำการ อบต.หนองบุนนาก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยฉาบ กล้วยฉาบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วยน้ำว้า ใช้บริโภค มีรสหวาน หอม อร่อย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุนนาก นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุนนาก นครราชสีมา