ข้อมูลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุนนาก นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหัวแรต แยกจากตำบลหนองบุนนาก ปี 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ตำบลหนองหัวแรต ประกอบด้วยคนซึ่งอพยพมาจากอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่

ตำบลหนองหัวแรตมีลักษณะเป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นที่ดอน บริเวณส่วนกลางของตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา คือ บริเวณที่ราบลุ่มคลองสารเพชร และนอกจากนั้นเป็นที่ดอนเหมาะสำหรับการทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แหลมทอง อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองไม้ไผ่ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำนา
อาชีพเสริม เพาะเห็ดฟาง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,120 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00

การเดินทาง

ตำบลหนองหัวแรต ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองบุนนาก 3 กม. และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองบุนนาก 3 กม. และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 47 กม. โดยสามารถเดินทางเข้าอำเภอหนองบุนนาก ได้ 1 เส้นทางคือ
1. รถประจำทาง ป.1 ป.2 และรถโดยสารประจำทาง
-สายนครราชสีมา-บุรีรัมย์
-สายนครราชสีมา-สุรินทร์
-สายนครราชสีมา-อุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์

เห็ดฟาง

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอหนองบุนนาก
2.โรงพยาบาลหนองบุนนาก
3.วัดคลองสารเพ็ชร
4.องค์การบริหารส่วนตำบล
5.โรงเรียนคลองสารเพ็ชร
6.วัดบุกระโทก
7.โรงเรียนบุกกระโทก
8.โรงเรียนหนองกระทุม
9.สำนักงานการประถมอำเภอ
10สำนักงานการเกษตรอำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดคลองสานเพ็ชร

ร้านอาหาร
1 ร้านต้นเนื้อย่าง หมู่15 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา อาหารตามสั่ง
2 ร้านทุ่งลานทอง หมู่15 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา อาหารตามสั่ง
3 ร้านสิรมาตร์ หมู่6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำลูกยอ น้ำลูกยอ
2 เห็ดฟาง เห็ดฟาง คุณภาพปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุนนาก นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุนนาก นครราชสีมา