ข้อมูลตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : แก้งสนามนาง(http://www.sanamnang.com)

ประวัติความเป็นมา

วันที่ 7 มกราคม 2529 ได้แยกพื้นที่ตำบลแก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ ตำบลบึงพะไล และตำบลสีสุก มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง ขึ้นกับอำเภอบัวใหญ่
วันที่ 12 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลบึงสำโรง แยกออกจากตำบลบึงพะไล ตำบลแก้งสนามนาง และ ตำบลสีสุก ]
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 ยกฐานะเป็น อำเภอแก้งสนามนาง

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบดอนลูกคลื่น ลาดเอียงจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ และลาดเอียงจากทิศตะวันออกสู่ตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมด 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,270 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอคอนสวรรค์ (จังหวัดชัยภูมิ)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแวงน้อย (จังหวัดขอนแก่น) และอำเภอบัวใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบัวใหญ่และอำเภอบ้านเหลื่อม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองชัยภูมิ (จังหวัดชัยภูมิ)

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,550 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 428 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.37 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทาง ถนนมิตรภาพ พอถึงสี่แยก อ.สีดา จ.นครราชสีมา ให้เลี้ยวขวามาตามถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ผ่าน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ระยะทางจาก อ.บัวใหญ่ ถึง อ.แก้มสนามนาง ระยะทาง 25 กิโลเมตร ก็จะถึงตำบลแก้งสนามนางแล้ว

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ น้ำพริก ผ้าไหมพื้นเรียบ แชมพูสมุนไพร

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอ
2.โรงพยาบาล
3.สภอ.แก้งสนามนาง
4.ไปรษณีย์
5.โรงงานน้ำตาล ราชสีมา จำกัด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 น้ำพริก เป็นการนำพริกมาแปรรูปเป็นน้ำพริกต่างๆ เช่น น้ำพริกนรก น้ำพรกเผา
3 ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมพื้นเรียบ
4 ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมหางกระรอก

สินค้าโอทอป ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา