ข้อมูลตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองแวงขึ้นอยู่กับพื้นที่การปกครองของ อ.ด่านขุนทด ต่อมาปี พ.ศ.2538 กิ่งอำเภอเทพารักษ์ ได้แยกพื้นที่การปกครองจาก อ.ด่านขุนทด และ ต.หนองเวง ได้ขึ้นอยู่พื้นที่การปกครองของ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ มีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ ต.หนองแวง ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดชัน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 240 - 390 แมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำเชียงไกรตอนบน และมีน้ำไหลผ่านตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ตำบลบึงปรือ และตำบลสำนักตะคร้อ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ จรด ตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก จรด ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก จรด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 13 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จาก อ.ด่านขุน ใช้เส้นทางสายด่าน - หนองแวง ระยะทางประมาณ 20 กม. ก็จะเข้าสู่เขต ต.หนองแวง ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

พริกแกง

สถานที่

1. อ่างเก็บน้ำทัพรั้ง
2. วัดหนองแวง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พริกแกง พริกแกงบรรจุเป็นถุง ๆ ละครึ่งกิโลกรัม จำหน่ายในราคาขายปลีก 40 บาท ขายส่ง 35 บาท

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ นครราชสีมา