ข้อมูลตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองไทร เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนางรอง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไทร ตะกุดตาสา หนองเดียน หนองกราด โคกใหญ่ หินลาด คลองไผ่ โคกหลักหิน นิคมเขต ตอนขุนพรม หนองทะยุง ดอนขวางโคกเปราะหอม โคกปอแดง ตำบลหนองไทร เป็นพื้นที่ดินภูเขาไฟ สีดำ มีคลองส่งน้ำจากเขื่อนลำนางรองไหลผ่านจึงเหมาะสำหรับการปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ข้าวมีผลผลิตและคุณภาพดี มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในตำบล จึงก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็ง

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่าน 1 สาย การคมนาคมสะดวกทั้งปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,497 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 600 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอนางรองตามเส้นทางอำเภอนางรอง-ละหานทราย ถึงบ้านหนองทะยุง เลี้ยวขวาประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงสถานที่ดเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไทร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ

สถานที่

1.วัดสิงห์วงค์
2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีคุณภาพ
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัชพืช ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัชพืช
3 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง บุรีรัมย์