ข้อมูลตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไพศาลเป็นตำบลหนึ่งใน 16 ตำบลของอำเภอประโคนชัย

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นลักษณะเหมือนหมู่บ้านชนบททั่วไป ดินร่วนปนทราย มีถนนลาดยางติดต่อระหว่างหมู่บ้านสลับกับลูกรัง มีภาษาติดต่อหลากหลาย มีทั้งภาษาไทย เขมร ลาว และส่วย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งมน และ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย และ ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง และช่างฝีมือสร้างบ้านเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,700 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย - เดชอุดม ผ่านทางทิศใต้ของตำบล ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสลับคอนกรีตและลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ไม้จากของเก่า (เกวียนโบราณ)

สถานที่

1. วัดป่าไพศาลพัฒนา ม.1 ต.ไพศาล มีศูนย์แสงเทียนส่องทาง ศูนย์บำบัดยาเสพติดแบบธรรมชาติ (เพื่อนช่วยเพื่อน)
2. วัดพินทอง ม.13 ต.ไพศาล
3. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
4. หมู่บ้านหัตถกรรมจากไม้ของเก่า (เกวียนโบราณ) หมู่ที่ 8 ต.ไพศาล บ้านละลมพนู/หนองสระ
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเขือ ม.2 ต.ไพศาล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดไพศาลพัฒนา เป็นวัดอยู่ในป่าธรรมชาติ ตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการ อบต.ไพศาล มีโครงการศูนย์แสงเทียนส่องทาง ใช้ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน แนะนำผู้เลิกติดยาโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้ยาภายใต้การดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ร้านอาหาร
1 ด. ม.2 ต.ประโคนชัย ตามสั่ง (ปลา)
2 ต้นเนื้อย่าง ม.5 ต.ประโคนชัย โทร. 044-670217 เนื้อย่าง
3 นำชัยเนื้อย่าง ม.6 ต.ประโคนชัย เนื้อย่าง
4 บิ๊กเนื้อย่าง ม.6 ต.ประโคนชัย เนื้อย่าง
5 บ้านสวน ม.5 ต.ประโคนชัย โทร. 044-671100 ตามสั่ง
6 ปลายนา ม.2 ต.ประโคนชัย ตามสั่ง
7 ร่มเย็น ม.6 ต.ประโคนชัย โทร. 044-671243 ตามสั่ง/อาหารจีน
8 เอวลี ม.5 ต.ประโคนชัย อาหารพื้นบ้าน (ส้มตำ)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ (นายธนาวุฒิ) เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้
2 ไม้จากของเก่า (เกวียนโบราณ) เป็นของเก่า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแท้ ๆ หาดูได้ยาก

สินค้าโอทอป ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์