ข้อมูลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านกรวดเดิมขึ้นอยู่กับต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้แยกตั้งเป็นต.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย โดยมี นายทูล จริงประโคน (หมื่นปดล จริงประโคน) เป็นกำนันคนแรก ต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านกรวด เมื่อปี พ.ศ.2481 โดยมี นายเพชร มารังกูล เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรกและมีการเลือกตั้งกำนันตำบล

พื้นที่

ตำบลบ้านกรวดเป็น 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 33 ตร.กม. หรือ 20,625 ไร่ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยลาดเอียงเล็กน้อยจากทิศใต้ไปทิศเหนือ และลาดจากทิศตะวันออก และทิศตะวันตกมายังกึ่งกลาง ซึ่งเป็นลำห้วยและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม งานด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น ทอเสื่อ ทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

1. มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
2. มีน้ำประปาหมู่บ้าน
3. มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 5 แห่ง (หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 13)

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2075 เป็นถนนลาดยางอย่างดี เชื่อมระหว่างอำเภอประโคนชัย - บ้านกรวด - ละหานทราย ผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด และ อบต.บ้านกรวด
2. ถนนลาดยางของ รพช.สาย บร 11016 เชื่อมจากตำบลจรเข้มาก ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย ผ่านตำบลบ้านกรวด ถึงบ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
3. การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
- ทางหลวงหมายเลข 2075 ผ่าน หมู่ที่ 8,14, 11, 13, 5
- ถนน รพช.11016 ผ่าน หมู่ที่ 9, 6, 1, 15, 5, 4
- ถนน รพช. สายตาอี - บ้านบึงเจริญผ่าน หมู่ที่ 12
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพช.ร่วมกับ อบต. ผ่าน หมู่ที่ 10, 16
- ถนนลูกรังในการสัญจรผ่านไป - มา ผ่าน หมู่ที่ 1, 7

ผลิตภัณฑ์

กระติ๊บข้าว ผ้าไหม

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด
2. วัดป่าบ้านกรวด
3. สวนสุขภาพ

โรงแรม
1 กิ่งกรวด รีสอร์ท หมู่ที่ 2 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 โทร : 0 4467 9284

ร้านอาหาร
1 ร้านน้อย หมู่ที่ 4 044-679458 อาหารตามสั่ง
2 ร้านร่มคูณ หมู่ที่ 4 044-679242 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบข้าวใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวเพื่อบริโภค โดยผลิตจากต้นกกและเชือกไนล่อน มีสีสันลวดลายสวยงามตามความคิดและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผลิตภัณฑ์สานจากกก ผลิตภัณฑ์สานจากกก
4 ผ้าไหม ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม มีสีสันลวดลายสวยงาม ตามความคิดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์