ข้อมูลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านโนนเจริญเดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดเดิมหมู่บ้านโนนเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีเนินภูเขาเล็ก ๆ ตรงกลาง หมู่บ้าน (ปัจจุบัน คือ บริเวณวัดไตรคงคาราม) มีสระน้ำโบราณใหญ่ 2 สระ รอบหมู่บ้านชื่อ สระหนองสังข์ และสระบ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้มากมายมีทางเดินของสัตว์ป่าลงมาดื่มน้ำในสระเป็นประจำ ชาวบ้านจึงพากันเรียกเนินเล็ก ๆ นี้ว่า โนนเจริญ ตามลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ต่อมาได้แยกตั้งเป็นตำบลโนนเจริญ เมื่อปี พ.ศ.2497 โดยมี นายนวล พาชื่นใจ เป็นกำนันคนแรก และมีการเลือกตั้งกำนันตำบลจำนวน 2 คน ตามลำดับ ดังนี้
1. นายนวล ชื่นใจ
2. นายประมุข ศักดิ์ศรีท้าว ปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลโนนเจริญ เป็น 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 21,679 ตร.กม. หรือ 13,549.38 ไร่ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยลาดเอียงจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือ และสภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,696 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2165 เป็นถนนลาดยางอย่างดี เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 2075 (บ้านภาชี-บ้านกรวด)
2. ถนนราดยางของ รพช.สาย บร 4032 เชื่อมการคมนาคม จากบ้านเก็ม ถึง บ้านกรวด เป็นถนนลาดยางแล้วผ่าน หมู่ที่ 5,2,1 เป็นถนนลูกรังผ่านหมู่ที่ 3,7 และ 9

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ และหมวกพลาสติก, ตะเกียบ

สถานที่

1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
2. โรงเรียนมัธยม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. สถานีอนามัยตำบล
5. ศูนย์การเรียนชุมชน
6. สถานีตำรวจภูธรตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะเกียบจากไม้พยุง ตะเกียบจากไม้พยุง มีรูปแบบ ลวดลายสวยงาม ไม่เคลือบวัสดุที่เป็นอันตราย ปลอดภัยในการนำใช้
2 ผ้าทอ ผ้าทอลายบ้านไร่ เป็นผ้าทอจากเส้นด้ายย้อมสีสันคล้ายสีธรรมชาติและผ้าทอลายมัดหมี่คล้ายผ้าไหม สวมใส่สบายราคาไม่แพง สามารถนำไปตัดเป็นชุดตามสมัยนิยมได้ สวยงามทั้งรูปแบบและสีสัน เก็บดูแลรักษาง่าย
3 ผ้าห่มไหมพรม ผ้าห่มไหมพรม
4 หมวกปีก ใช้เป็นใช้ มีสีสันลวดลายสวยงาม ตามความคิดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5 หมวกพลาสติกสาน หมวกพลาสติกสาน

สินค้าโอทอป ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์