ข้อมูลตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองโดน เป้นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลำปลายมาศ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอลำปลายมาศ ห่างจากที่ว่าการ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2073 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก มีลำมาศไหลผ่าน พื้นที่ทั้งหมด 28.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,937.5 ไร่ ความเป็นอยู่เป็นชุมชนใหญ่ 7 หมู่บ้านรวมกัน และอีก 1 หมู่บ้านห่างชุมชนใหญ่ 1 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากอำเภอลำปลายมาศ โดยรถยนต์ ตามถนนหลวงเส้นทาง 2073 (ลำปลายมาศ-นางรอง) ตลอดเส้นทางถนนหลวง ผ่านบ้านโคกกลาง บ้านกวางงอย แล้วเข้าสู่ตำบลหนองโดน ห่างจากอำเภอ 15 กิโลเมตร เวลาการเดินทางประมาณ 10-15 นาที

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.หนองโดน
2. สถานอนามัยหนองโดน
3. สถานีตำรวจชุมชน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง เป็นข้าวกล้องหอมมะลิแดง ที่ผลิตจากข้าวที่สมาชิกปลูกในพื้นที่ซึ่งสภาพดินเหมาะแก่การปลูกข้าว ผลผลิที่จะไดรับจึงเป็นข้าวที่มีคุณภาพ มีน้ำนมข้าวปริมาณสูง นำไปหุงรักประทาน จะนุ่ม มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์