ข้อมูลตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงอีจาน เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอนางรอง และได้แยกออกจากอำเภอนางรองมาร่วมตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนสุวรรณ เมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีพื้นที่ปกครอง 4 ตำบล และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอโนนสุวรรณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2539 เดิมที่นั้นบริเวณพื้นที่ของตำบลดงอีจานเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้หนาแน่น ซึ่งเรียกว่า ดงอีจาน ต่อมาได้มีผู้อพยพเข้ามาถากถางป่าเพื่อเพาะปลูกทำมาหากิน ประมาณ ปี พ.ศ.2496 โดยราษฎรส่วนใหญ่จะอพยพมาจากแถวอำเภอชุมพวง พิมาย ประทาย บัวใหญ่ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำปลายมาศ นาโพธิ์ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และจากจังหวัดมหาสารคามบางส่วน ซึ่งได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในชุมชนใหญ่ๆ 2 ชุมชน คือบริเวณชุมชนบ้านดงบัง และชุมชนบ้านดอนสมบูรณ์ จนมีขนาดดของชุมชนใหญ่ขึ้น จึงได้แยกออกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่งไปของพื้นที่ตำบลดงอีจาน จะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกัน ระหว่างเนินสูงจะเป็นที่ราบลุ่มซึ่งบางแห่งจะเป็นแอ่งน้ำ เหมาะสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ และทำการเกษตร(ทำนา) พื้นที่บริเวณเนินเหมาะแก่การทำไร่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกมันสำปะหลัง และมีการปลูกยางพารา ลักษณะดินเป็นดินกรวดปนเหนียว มีสีแดง และมีพื้นที่ป่าอยู่ตรงกึ่งกลางของตำบลประมาณ 1,500 ไร่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกุดโบสถ์และสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก
ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา-ทำไร่ โดยเฉพาะปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 86% และมีอาชีพรับจ้าง 12 % อื่นๆ อีก 2 %
อาชีพเสริม
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และรับจ้างทำงานทางการเกษตร ทำรุ่นมัน จะมีงานทำตลอด ประชาชนไม่ค่อยว่างงาน จึงไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ แต่ก็มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 1 บ้านดอนสมบูรณ์

สาธารณูปโภค

ตำบลดงอีจาน มีไฟฟ้าเข้าถึงและใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีน้ำประปาใช้ 11 หมู่บ้าน ยังไม่มีสายโทรศัพท์เข้าถึงแต่ก็สามารถติดต่อกันได้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) ของส่วนตัว

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล
มีเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทางคือ
เส้นทางแรก ถนนสายหนองกี่-เสิงสาง จะมีทางเข้าสู่ตำบล บริเวณสามแยกตรงข้ามทางเข้าเขื่อนห้วยยาง จะเป็นถนนราดยาง มีระยะทางจากปากทางเข้ามายังบ้านดอนสมบูรณ์ ประมาณ 4 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 เริ่มจากถนนสายโชคชัย-เดชอุดม บริเวณสามแยกบ้านหัวถนนจะเป็นถนนราดยางเส้นทางสายหัวถนน-ดอนอะราง ผ่านเขตตำบลโกรกแก้ว ตำบลโนนสุวรรณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ บ้านขลุงไผ่ เขตตำบลทุ่งจังหัน บ้านทวีทรัพย์ ซับสมบูรณ์ แล้วถึงเขตตำบลดงอีจาน เริ่มจากบ้านดงสันติ หมู่ที่ 10 มีระยะทางจากปากทางเข้ามา ประมาณ 23 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1)วัดบ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1,2,9,11
2)วัดดงบัง หมู่ที่ 3,4,10,12,13
3)วัดป่าประชานิมิตร บ้านหนองตาเฮียง หมู่ที่ 5
4)สถานีอนามัย 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
5)สถานีทดลองการปลูกยางพารา ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 5

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยเบรคแตก กล้วยเบรคแตก
2 น้ำแร่ธรรมชาติภูริน น้ำแร่ธรรมชาติภูริน
3 ผ้าไหมพื้น ผ้าไหมพื้น
4 พรมเช็ดเท้า เป็นการนำเศษผ้าที่เหลือใช้จากโรงงาน มาตัดได้ขนาดนำมาทอเป็นพรมเช็ดเท้า ซึ่งเป็นของใช้ภายในบ้าน ทอเป็นลวดลายสีต่างๆ มีขนาดพอเหมาะ หาซื้อง่ายและมีราคาถูก
5 โต๊ะรับประทานอาหารแบบพับได้ โต๊ะรับประทานอาหารแบบพับได้

สินค้าโอทอป ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์