ข้อมูลตำบลสำโรง อำเภอเมือง สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสำโรง มีพื้นที่การปกครองในปัจจุบัน 14 หมู่บ้าน กำนันคนปัจจุบันคือ นายฉลอง ต้นทอง

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยตราด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,806 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 912 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.75 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ถนน รพช. สาย ปราสาท-เมืองที มีถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ

สถานที่

1.โรงเรียน 4 แห่ง
2.วัด 2 แห่ง
3.สวนป่า 1 แห่ง
4.สถานีอนามัย 1 แห่ง
5.สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ข้าวหอมมะลิแท้ ผลิตจากนาธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี
2 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลสำโรง อำเภอเมือง สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสำโรง อำเภอเมือง สุรินทร์